Tổng số lượt xem trang

Chủ Nhật, 22 tháng 5, 2011

Các loại thủy lôi Nga-Xô Viết

Bảng sau đây là danh sách các loại thủy lôi đáy,sát đáy và tự di chuyển của Nga Xô Viết đăng trên trang Militaryparitet

Trong bảng dưới,cột đầu -nhà thiết kế,chế tạo

cột 2-tên thủy lôi

cột 3-trọng lượng thủy lôi

cột 4-loại thuốc nổ

cột 5-năm ứng dụng

cột 6-phương pháp thả .HK-tàu mặt nước,PL-tàu ngầm,avia-máy bay


ДОННЫЕ, ПРИДОННЫЕ И САМОДВИЖУЩИЕСЯ МИНЫ

КБ

Наименование мины

Масса мины, кг

Тип НВ

Год принятия на воору-жение

Носитель

Примечание

НИИ «Гидроприбор»

КМД-1-500

500

И

50-е

НК

Корабельный вариант, Д - донная

КМД-1-1000

1000

И

50-е

НК

Авиационная АМД-1

НИИ «Гидроприбор»

КМД-2-500

500

АИ

50-е

НК

Корабельный вариант

КМД-2-1000

1000

АИ

50-е

НК

Авиационная АМД-2

НИИ «Гидроприбор», КБ завода №215

АМД-2М-500

500

А

1955

Авиация

Модернизированная АМД-2, универсальная

АМД-2М-1000

1150

А

1955

Авиация

НИИ «Гидроприбор»

АМД-4-500

500

1951

Авиация

Универсальная

КМД-4-500

500

НК

Корабельный вариант

НИИ «Гидроприбор»

АМД-4-1000

1000

1951

Авиация

Универсальная

(КБ з-да №215)

КМД-4-1000

1000

НК

Корабельный вариант

ЦКБ-145 МСП

МДТ

2575

АИ

1953

НК, ПЛ

Универсальная, трубная (533 мм)

МДТ

2845

МА

1957

НК, ПЛ

С НВ «Серпей»

МДТ

2750

ИГД

1958

НК, ПЛ

С НВ ИГДМ-500

НИИ-3 ВМФ

ТУМ-500

800

И

1954

НК

Телеуправляемая индукционная донная мина, универсальная. На базе мины АМД-500

НИИ-3 ВМФ

ТУМ-1000

1400

И

-

Авиация

Телеуправляемая индукционная донная мина. На базе мины АМД-1000

ТУМ-1000

1400

И

1954

НК

Телеуправляемая индукционная донная мина. На базе КМД-1000

НИИ «Гидроприбор» (ЦКБ-145 МСП)

ИГДМ

1500

ИГД

1954

Авиация, НК

Универсальная, донная. ИГДМ - индукционная гидродинамическая мина

НИИ «Гидроприбор» (ЦКБ-145 МСП)

ИГДМ-500

525

ИГД

1957

Авиация, НК

Универсальная, донная

НИИ-400

«Серпей»

1300

МА или ИГД

1959

Авиация, НК

Универсальная, донная

НИИ «Гидроприбор»

УДМ

1961

Авиация, НК

Универсальная, донная. Серия на ЗиК (Петропавловск)

УДМ-М (УДМ-2)

Авиация, НК

УДМ-Э

1413

А

Авиация, НК

Экспортный вариант

МДМ-2

1413

А/АИГД

Авиация, НК

Экспортный вариант

МДМ-4

1370

АЭМГД

Авиация, НК

Экспортный вариант

НИИ «Гидроприбор»

УДМ-500

575

1965

Авиация, НК, ПЛ

Универсальная, донная. Серия на ЗиК (Петропавловск)

УДМ-500-М

Авиация, НК, ПЛ

МДМ-3

525

АЭМГД

Авиация, НК

Экспортный вариант

НИИ «Гидроприбор»

ДМ-1

960

ИА

1973

ПЛ, НК

Универсальная, калибра 533 мм. Серия на ЗиК (Петропавловск)

МДМ-1

1120

АИ

ПЛ, НК

Экспортный вариант

МДМ-6

ПЛ, НК

Экспортный вариант

НИИ «Гидроприбор»

УДМ-2

1500

ИГД

1979

Авиация, НК

Универсальная, развитие УДМ (калибра 650 мм). Серия на ЗиК (Петропавловск)

МДМ-5

1500

АГД

1979

Авиация, НК

Экспортный вариант

НИИ «Гидроприбор»

МДС-1

1980

НВ

1979

ПЛ

Самодвижущаяся (торпеда калибра 533 мм), универсальная. Серия на ЗиК (Петропавловск)

СМДМ мод.1

1980

АИ

ПЛ

Самодвижущаяся (торпеда 53-65КЭ)

СМДМ мод.2

5500

АИ

ПЛ

Экспортный, калибра 650 мм

СМДМ мод.3

1400

ПЛ

Экспортный

НИИ «Гидроприбор»

МШМ

820

НВ

Разраб.

Авиация, ПЛ, НК

Широкополосная придонная мина-ракета (калибра 533 мм), универсальная

НИЦ неконтактной и гидроакустической аппаратуры

МБ

НВ

Авиация, НК

Мина-бомба на основе ФАБ-250М54 или ФАБ-500М54, 2005 г.

Самодвижущиеся мины начинают функционировать в качестве обычной донной мины после выстрела из торпедного аппарата подводной лодки, прохода заданного расстояния и покладки на грунт на заданной глубине.

Trong bài viết của Nguyễn Khóai cho biết LXô có đem sang giúp ta vào những năm 70 loại thủy lôi АМД-2 (có từ Thế Chiến ).Như vậy,cũng chẳng có gì đặc biệt !Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét